Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Opolu, z siedzibą w Opolu, przy ul. Szpitalnej 1 ogłasza, iż oferuje do sprzedaży samochód służbowy Volkswagen T4 2,4D nr rej. OP80406. Pisemne oferty można składać do dnia 27.07.2017 r. (liczy się data doręczenia), do godz. 8:30 w siedzibie Oddziału w Opolu.

1. Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Opolu, z siedzibą w Opolu, przy ul. Szpitalnej 1 ogłasza, iż oferuje do sprzedaży samochód służbowy.

Marka pojazdu:Volkswagen T4 2,4D, nr rej. OP80406

Rok produkcji:1998

Przebieg: 414 331 km

Cena wywoławcza w zł brutto: 537

2. Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) brutto.

3. Pojazd można obejrzeć w dniach 21 i 24.07.2017 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00 w siedzibie Oddziału TVP S.A. w Opolu, przy ul. Szpitalnej 1.

4. Samochód sprzedany będzie w trybie przetargu pisemnego (zbierania ofert).

5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

6. Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz co najmniej nazwą i adresem Wykonawcy.

7. Oferta powinna zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

b) dokumenty potwierdzające jego status prawny,

c) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

d) datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta,

e) szczegółowe określenie przedmiotu oferty,

f) określenie terminu związania ofertą, który nie może być krótszy niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

g) oświadczenie oferenta o znajomości warunków przetargu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń,

h) do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto nr 06 1030 1508 0000 0008 1726 2015 najpóźniej w dniu 26.07.2017r. Jako tytuł wpłaty należy podać: „Wadium dla OTV Opole – pojazd – Volkswagen T4 nr rej OP 80406” ,

i) wskazanie numeru konta bankowego, na które Telewizja zwróci wpłacone wadium, w przypadku nie przyjęcia oferty lub unieważnienia przetargu.

8. Kopertę z ofertą należy zaadresować i opisać według wzoru: Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Opolu ul. Szpitalna 1 45-010 Opole OFERTA na: „zakup samochodu służbowego Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Opolu”

9. Pisemne oferty można składać do dnia 27.07.2017r.(liczy się data doręczenia), do godz. 8.30 w siedzibie Oddziału, w sekretariacie pod adresem: Telewizja Polska S.A. Oddział w Opolu ul. Szpitalna 1 45-010 Opole.

10. W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w pkt 9, Sprzedający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

11.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

12. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt 6, będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Oferent wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ulicy Szpitalnej 1, w studio.

14. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

16. Pojazd zostanie przekazany nabywcy w takim stanie technicznym, w jakim znajdował się w dniach oględzin.

17. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 13. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa wskaże przedmiot i cenę wywoławczą przedmiotu przetargu. Cena zaoferowana przez oferenta nie może być niższa niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu przetargowym oraz bezpośrednio przed otwarciem ofert. Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów. Komisja przetargowa ustali, które z nich są ważne, a następnie wybierze ofertę z najwyższą ceną. W razie ustalenia, że dwóch lub więcej oferentów złoży ofertę z jednakową ceną dotyczącą zakupu samochodu. Komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji pomiędzy tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji.

18. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

19. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu.

20. O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany na piśmie, przy czym Telewizja oznaczy datę zawarcia umowy. Niestawiennictwo oferenta traktowane będzie jako rezygnacja z podpisania umowy.

21. Wadium przepada na rzecz TVP S.A. jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

22. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, na konto wskazane przez oferenta.

23. Telewizja zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.